مامان لنگ دراز

 

مامان لنگ دراز

مامان لنگ دراز  

ما را از نامادری ترسانده اند و لولو کرده اند جلوی چشممان. که اگر سر و کارش به "آدمی" بیفتد، با یک عمل غیر فرهنگی، مانند جیغ رنگی کشیدن، باعث شب ادراری در نا فرزندان می شود.

اما حالا که به هزار دلیل (که هیچکدامشان هم برای خودمان حد اقل روشن نیست)، خلافش مبرهن شده است، باید از جفای رفته به نامادران پوزش طلبید و هرچه بیشتر و بهتر، خود را در دامنشان جای داد و با این عمل شجاعانه، عالمانه، مدبرانه و هر چه آنه ...... دارد، مشت کاملا محکمی به همه جای یاوه گویان کوبید و با بیانیه ای شدیدالحن، مدعیان شیر مادر را محکوم نمود که:

شیر نامادری نیز در رشد کودک بسیار موثر است. مخصوصا در بالندگی چنگ و دندان. حتی اگر قوطی خشک آن نیز از 200  تا 300 هزار تومان هم بیشتر نباشد، کارساز و موثر است.

این مثل را هم در شورای بازسازی و نوسازی فرهنگ عامه باید اینجورش کرد:

مادر که هست با زن بابا هم میشود ساخت و پاخت.

کیفش در همین است. عزت زیاد

آدمی

دیدگاه کاربران